ANBI

De Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:

1. De officiële naam luidt: Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds, statutaire zetel: Haarlem

2. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41225480; het RSIN nummer is 800147741.

3. Het postadres is: Jan Gijzenkade 219, 2025 MA Haarlem, telefoonnummer 06-33104209; het e-mailadres is: secretaris@doopsgezindkindersteunfonds.nl

4. De doelstelling van de stichting zoals geformuleerd in de statuten luidt:
De stichting heeft ten doel het verstrekken van financiële steun aan of ten behoeve van kinderen van ten hoogste vijf en twintig jaar van Doopsgezinde ouders die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen alsmede aan kinder- of jeugdwerk in de Doopsgezinde Broederschap en daarbuiten.

5. Het beleid van het bestuur is erop gericht om uit de opbrengsten van het vermogen uitkeringen te doen in het kader van de in de statuten van de stichting omschreven doelstelling. Het bestuur zal tot een dergelijke uitkering eerst overgaan, nadat aan de hand van ingewonnen informatie (bijvoorbeeld bij predikanten of kerkenraden) is vastgesteld dat het verzoek om een financiële ondersteuning gerechtigd is en past binnen de doelstelling van de stichting.

6. Samenstelling van het bestuur:
A.J. Noord, voorzitter
L.A. Hoogcarspel, secretaris
J.W. Keizer, penningmeester
F.R. Tempelaar, bestuurslid
De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

7. Voor een actueel verslag wordt verwezen naar de elders op de website vermelde projecten en uitkeringen.

8. Baten en lasten:
De Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling, die niet zelf actief geld of goederen werft onder derden. Het fonds houdt zijn vermogen zo mogelijk in stand en wendt zijn directe vermogensopbrengsten (rente, dividend, pacht) aan voor bovengenoemde doelstelling. Indien in een bepaald jaar de uitgaven aan projectbijdragen groter is dan deze vermogensopbrengsten, wordt ingeteerd op het eigen vermogen.

In 2020 kon een bedrag van € 20.134,92 worden uitgekeerd. Het bedrag dat aan dividend werd ontvangen (inclusief dividendbelasting) bedroeg € 34.641,12. De exploitatierekening had een positief resultaat van € 10.364,47. Naar de mening van het bestuur is er ruimte voor extra uitgaven.

In 2021 een bedrag van € 19.525,80 worden uitgekeerd. Het bedrag dat aan dividend werd ontvangen (inclusief dividendbelasting) bedroeg € 25.577,34. De exploitatierekening had een negatief resultaat van €1371,-.